Polityka PrywatnościOCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

W GOODY Andrzej Nowak dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jak te dane przechowujemy, a także dlaczego są one niezbędne do zapewniania najlepszych możliwych świadczonych przez nas usług.

 

 1. Informacje Ogólne

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej oraz usług powiązanych. Niniejsza polityka prywatności stosuje się do wszystkich stron internetowych lub usług, które odnoszą do tej polityki prywatności.

 • W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, badania satysfakcji z oferowanych usług, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, celu analitycznym itp. możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, Pesel itd.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia innych czynności, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest GOODY Andrzej Nowak, ul. Sielska 17c, 60-129 Poznań.

Jeżeli w ramach GOODY Andrzej Nowak powołany zostanie Inspektor Ochrony Danych będziesz mogła/mógł kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez dedykowane kanały w tym dedykowany adres e-mail, który zostanie udostępniony na stronie internetowej goody.agency

 

1.2. Prawa Podmiotów Danych

Jako podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie danych, na podstawie przepisów prawa, mają Państwo następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie mogą Państwo do nas wystąpić z żądaniem informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my przekażemy Państwu informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Państwa żądanie, przekażemy Państwu kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia - na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na Państwa danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyrazili Państwo zgodę
 • Prawo do sprzeciwu - masz prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu.
 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych prawa przyznanych na mocy RODO.

1.3 Ujawnienie danych organom:

W przypadku istnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przekazania, do właściwych organów lub organów ścigania.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny).

1.4. Przetwarzanie danych osobowych:

- na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie wynikających ze zgody tam, gdzie została nam wyraźnie udzielona (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

- w celu realizacji oferowanych przez GOODY Andrzej Nowak usług w ramach prowadzonej działalności, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

-  w celach marketingowych lub celu w przesyłania informacji handlowej, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

 

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających, wykonawców zgodnie z wymaganymi celami (np. wyświetlanie strony internetowej/aplikacji oraz konfigurowanie jej treści, publikacja na stronie, ustalanie kontaktu, biznesowa korespondencja, obsługa klienta, osobista konsultacja, wysyłka przesyłek pocztowych, przeprowadzenie kampanii, prowadzenie działań reklamowych).

Firmy te związane są z nami umownie i nie posiadają możliwości realizacji innych celów za pomocą Państwa danych.

 

Ponadto GOODY Andrzej Nowak może udostępnić Państwa dane osobowe również innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 
Możemy także ujawniać Państwa dane podmiotom trzecim, kiedy oferujemy promocje, loterie, umowy lub podobne usługi wraz z naszymi partnerami. Dalsze informacje mogą być uzyskane z chwilą podania danych, lub w opisie usług poniżej.

 1. Okres, przez jaki przechowywane są dane Użytkownika

Przekazane przez użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi:

 • dane przekazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji prośby o kontakt i nie będą przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania prośby;
 • dane przekazane do bieżącej komunikacji z GOODY Andrzej Nowak – najpóźniej do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 • dane przekazane do celu spełnienia obowiązków podatkowych - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku;
 • dane przekazane do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia sprzeciwu;
 • dane przekazane w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia;
 • dane przekazane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia;
 • dane niezbędne dla celów dowodowych – do czasu utraty przydatności;
 • dane przekazane dla celów marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Sprzeciw lub Wycofanie zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzania swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych od momentu złożenia nam takiego oświadczenia.

 1. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich.

 

 1. Pliki cookies

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu (komputer, tablet, telefon), dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony.